Skip to main content

medlemsnytt

Lipødem og lymfødem på høring hos Helse-og omsorgskomiteen i Stortinget!

I forbindelse med forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 6. oktober, var det naturlig at NLLF engasjert seg. Vi sendte skriftlig høringsinnspill som nå er et offentlig dokument. I tillegg ble vi også godatt som høringsinstans og deltok på muntlig høring i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget. NLLF ved generalsekretær Jeanette Hoel var tilstede og markerte lipødem og lymfødem. Muntlige høringer er utrolig krevende og har begrenset tid så det ble jobbet mye med versjonering av dette på forhånd.  Her følger en forkortet utgave av dette:

Lipødem.

En utfordring med sykdommen er manglende ICD-10 kode (godkjent diagnosekode). Noe som betyr at pasienten ikke har rettigheter til behandling for sykdommen. Vi ber derfor Helse- og omsorgskomiteen sette dagens ordning rundt godkjenning av diagnosekoder (ICD-10 koder) på dagsorden, slik at veldokumenterte sykdommer som lipødem blir fanget opp tidlig i systemet. Målsetningen vår med dette innspillet er at lipødem får en godkjent diagnosekode slik at de som er rammet av sykdommen får rett til behandling. 

Lymfødem.

Det finnes ulike metoder for behandling av lymfødem, men behandles stort sett av fysioterapeuter med kompetanse innenfor diagnosen. Det er viktig at sykdommen behandles tidlig, da det gir bedre prognose. Det er intet lovfestet krav til at fysioterapeuter innenfor kommunehelsetjenesten må ha denne spesialkompetansen. Vi erfarer derfor at mange ikke får tilgang til nødvendig behandling. Vi mener det bør satses på å rekruttere flere fysioterapeuter, Vi foreslår derfor at det opprettes et utvalg bestående av relevante fagfolk samt representanter fra pasientorganisasjoner som skal utarbeide forslag til tiltak.

Fullstendig versjon av høringsuttalelsene finner du her.