Skip to main content

medlemsnytt

Hva mener DU er det viktigste for bedre kvinnehelse?

NLLF arbeider med et høringssvar på NOU om kvinnehelse og trenger din mening. Hva er det viktigste tiltaket for deg? Hva vil du vi skal legge vekt på? Hva er det viktigste for kvinner med våre sykdommer? Send dine innspill på mail til leder@nllf.no innen 25. april. Les mer i artikkelen under.

Bakgrunn

2.mars ble NOU (Norsk offentlig utredning) om kvinnehelse i Norge lagt frem. NLLF har bidratt i dette arbeidet med et ni siders innspill som tok utgangspunkt i medlemsundersøkelsen i 2022. Denne hadde hovedfokus på lipødem, og våre innspill speiler dette. Begge våre medlemsgrupper er like viktige, og årets lovede medlemsundersøkelse om lymfødem kommer, men først etter fristen for denne høringen. Derfor må vi om at du sender dine innspill til høringen om Kvinnehelse på mail. Alle medlemmer oppfordres til å svare, uansett diagnose, mailadresse står både i ingressen og sist i artikkelen.

Dette er kommet frem

Uttalelser fra NLLF-medlemmer har spilt en rolle under utvalgets arbeid. Vår kamp for å få på plass diagnosekode og behandlingsyrettigheter for lipødem er omtalt i mange kapitler. Om kunnskap som ikke når frem: For sykdommer som i hovedsak rammer kvinner, finnes det ikke retningslinjer overhodet. Dette gjelder blant annet lipødem, en kronisk tilstand som nesten utelukkende rammer kvinner.

Om forskning og fagutvikling: Lipødem er en sjelden, kronisk sykdom som kjennetegnes av en uvanlig (disproporsjonal) og smertefull opphoping av fettceller. Sykdommen opptrer nesten utelukkende hos kvinner, som ofte går gjennom behandling som ikke virker. Det kan være mange grunner til feildiagnostisering, men det er nærliggende at det ofte dreier seg om manglende kunnskap om sykdommen.

Utvalget trekker også frem 75 tiltak de mener må gjøres. I tiltak 15, står blant annet: Utvalget ser behovet for at det settes i gang et systematisk arbeid — for å gå gjennom og oppdatere nasjonale retningslinjer for sykdommer som rammer kvinner. …. I gjennomgangen bør det gjøres en vurdering av behovet for å etablere retningslinjer for andre plager og lidelser som ikke dekkes i dag, for eksempel lipødem. 

Krever oppfølging

NLLF stiller seg bak kravet om at rapporten må følges opp med konkret handling. Det første vil være at det må komme en stortingsmelding der regjeringen løfter opp og frem hva den konkret mener med å prioritere kvinnehelse. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har lovet en kvinnehelsestrategi, men samtidig sagt at det ikke vil bli satt av en krone til ekstra satsing på kvinnehelse.

Hva gjør vi nå?

NLLF vil skrive et høringssvar til NOU Den store forskjellen. Men før vi starter skrivingen ber vi her om innspill fra dere. Punktene under er listet i alfabetisk rekkefølge, det er altså ikke en prioritert liste. Vi ønsker at du gjerne fyller inn din e tanker og meninger om ett eller flere av punktene. Dere kan også komme med innspill vi ennå ikke har tenkt på:

  • Bedre og mer informasjon om kvinnesykdommer i hele helsevesenet.
  • Helhetlig tanke: Det må gå an å få hjelp til flere plager samtidig. Vi er hele mennesker. 
  • Kvinner med overvekt må ikke bare få beskjed om å slanke seg, men hjelp til å mestre sin overvekt og hjelp til å få bedre helse.
  • Satsingen på lipødem må økes, vi trenger behandling nå!
  • Seinskader etter kreft, som lymfødem, rammer hele menesket, ikke bare den kroppsdelen som har hevelse. Ødelagt seksualitet som følge av kreftbehandling hos kvinner, må få økt oppmerksomhet og hjelp. 

Hva mener du er det viktigste for bedre kvinnehelse? Hva bør staten gjøre? Hva må fastlegene gjøre?

Skriv din mening til leder@nllf.no

Merk mailen med tema Kvinnehelse

Elin Madsen

For Sentralstyret i NLLF