Skip to main content

Ukategorisert

Endelig avklaring på merverdiavgift vedrørende lipødemkirurgi

NLLF har fulgt opp Finansdepartementets bestemmelser om endringer i merverdiavgiftsloven som påfører kosmetisk kirurgi/kosmetisk behandling 25 % moms der det tidligere var fritak på dette. Spørsmålet har vært om det er korrekt å pålegge dette for lipødemkirurgi og om dette kan kalles «kosmetisk kirurgi».

Både Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt henvendelser fra flere aktører, ikke bare NLLF for å få dette spørsmålet avklart. I et tilsvar til Den Norske legeforening bekrefter Finansdepartementet følgende:

«Det at man yter behandling i det private fordi det offentlige ikke tilbyr behandlingen, vil altså ikke i seg selv medføre at behandlingen blir å anse for kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling. I slike tilfeller må helsepersonellet foreta en konkret medisinskfaglig vurdering av pasientens tilstand og formålet med behandlingen. Dette vil f.eks. gjelde visse typer behandling av lipødem, åreknuter mv. Helsepersonellets vurdering må journalføres, jf. ovenfor.»

I dette legger Finansdepartementet til grunn at lipødem ikke er å anse som kosmetisk kirurgi, og at denne type behandling ikke innebærer å endre utseende og dermed fritas for mva. Ansvaret for å ta denne beslutningen tillegges helsepersonellet som behandler lipødemet. Videre sier Finansdepartementet at formålet med bestemmelsen om mva på kosmetisk kirurgi er å fange opp tilfeller hvor utseende er innenfor normaltilstand, hvor det som hovedregel ikke vil være en faglig medisinsk begrunnelse for behandlingen, eller hvor det er uavklart eller knyttet usikkerhet til om det er en medisinsk begrunnelse for behandlingen.

Finansdepartementet opsummerer det slik:

Departementet viser til at tilfeller hvor det foreligger sykdom, skade eller misdannelse (utenfor normaltilstand) og inngrepet eller behandlingen som endrer utseende er nødvendig ut fra en medisinskfaglig vurdering (helsehjelp), fortsatt er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd.

Slik NLLF forstår dette er det behandlende lege som avgjør hvorvidt dette er utenfor «normaltilstand» og dermed fritatt for moms.