Skip to main content

medlemsnytt

En NOU er ikke nok!

Kvinnehelse er folkehelse, fra ord til handling nå!

Kvinner lever lenger enn menn, men de har færre funksjonsfriske leveår, sier Christine Meyer som har ledet arbeidet i Kvinnehelseutvalget. Utvalget ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 som følge av en økende erkjennelse av behovet for mer fokus på kvinnehelse, og at det er ulikheter i helse mellom kvinner og menn som må tas på alvor. Den 2. mars ble rapporten lagt frem.

Nok er nok!

Kvinnehelsealliansen, som koordineres av Sanitetskvinnene, er en allianse av en rekke bruker- og pasientorganisasjoner på kvinnehelsefeltet. Vi krever at denne NOU*en følges opp med en Stortingsmelding som er tydelig retningsgivende og forpliktende for en videre, reell satsing på kvinnehelse. Analyser og anbefalinger som handler i en skuff har null verdi, både for samfunnet og den enkelte.

Blodig alvor

En rekke kvinnehelseområder har over år vært underkommunisert, underfinansiert og kjennetegnes av manglende behandlingstilbud. Sykdommer knyttet til de kvinnelige forplantningsorganene har ofte vært forklart med psykologi, vi har vært hysteriske eller deprimerte. 

Mange har ventet årevis på å få en diagnose, og mens de har ventet har helseplagene vedvart eller forverret seg, i takt med at livskvaliteten har dalt. Mange har falt ut av arbeidslivet, og opplever også sosialt utenforskap på grunn av helseplagene sine, selv om de ikke er synlige for andre. Kostnadene for den enkelte er store, men det er også kostnadene til samfunnet i form av økte utgifter til sykepenger og uførepensjon.

Utvalgets mandat

Målet med Kvinnehelseutvalget er å bidra til bedre helse og livskvalitet for kvinner i Norge, og å redusere ulikheter i helse mellom kvinner og menn.

Noen av de konkrete oppgavene har vært å:

  • Identifisere kunnskapshull på områder som gjelder kvinnehelse
  • Vurdere eksisterende kunnskap og gi anbefalinger til hvordan denne kunnskapen kan brukes for å bedre kvinnehelse
  • Bidra til å øke oppmerksomheten rundt kvinnehelse
  • Gi innspill til regjeringen og helsemyndighetene om hva som bør prioriteres innenfor kvinnehelse
  • Bidra til å sikre at forskning på kvinnehelse er relevant og inkluderer kvinner i alle livsfaser og fra ulike samfunnslag.

Likhet for loven?

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester gjelder alle, det skilles ikke på kjønn. Samtidig vet vi at det er ulikheter i helse hos menn og kvinner. Dette kan skyldes en rekke faktorer, inkludert hormonelle forskjeller, biologiske forskjeller i hjernen, sosiale og kulturelle faktorer og livserfaringer. Ting som handler om helse, og som ser generelle ut, er ofte studert mest som en del av mannens helse og har derfor ikke nødvendigvis automatisk overføringsverdi til kvinners helse.

Kvinners rett til utredning, diagnostisering og behandling forutsetter kunnskap hos både fastlegen og i spesialisthelsetjenesten. Tiden for å bortforklare reelle helseplager man som helsepersonell ikke har kjennskap til som psykiske plager er gått ut på dato.

For Kvinnehelsealliansen

Mari-Mette Graff, 

nestleder i NLLF og Leder i Landsforeningen for overvektige